Эрүүл мэндийн сайдын 274 дүгээр тушаал

Эрүүл мэндийн сайдын"Эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны үндэсний стратегийг батлах тухай" 274 дүгээр тушаалыг үзэх:


Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment