Сүрьеэгийн диспансерийн хяналтын удирдамж

Сумдын эрүүл мэндийн байгууллагууд бэлтгэл ажлыг ханган ажиллана уу.


Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment