ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДАРГА, ЭРХЛЭГЧ НАРТ

 Тэмбүү, заг хүйтэн, хламидын халдварын хурдавчилсан тест болон бруцеллёзын оношлуурын 2013 оны зарцуулалтын тайлан ирүүлэх тухай

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment