ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДАРГА ЭРХЛЭГЧ НАРТ

           "Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага" MNS 6392:2013 стандарт нь заавал мөрдөх үндэсний стандартаар батлагдан 2013 оны 06 дугаар сарын 27-оос эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн.
      Иймд бүх шатны Эрүүл мэндийн байгууллагууд уг стандартыг хэрэгжүүлэх талаар удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч, хэрэгжилтийг тооцон ажиллахыг мэдэгдэж байна.

Стандартыг Энд дарж татаж авна уу

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment