Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарт

Эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэлтэй уялдуулан Үйлчлүүлэгч-Үйлчилгээ үзүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгааны аргачлал, асуулгын нэгдсэн загварыг хүргүүлж байна. Энэхүү аргачлал, асуулгыг өөрийн байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогтой уялдуулан сайжруулан ашиглаж, үр дүнг шийдвэр гаргалт, төлөвлөгөө, үйл ажиллагаандаа нотолгоо болгох шаардлагатай юм.
Иймд доорх аргачлалын дагуу Үйлчлүүлэгч-Үйлчилгээ үзүүлэгчдээс сэтгэл ханамжийн судалгааг авч 2013 оны 12 дугаар сарын 15-ны дотор Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэст судалгааны материалыг ирүүлнэ үү.
         Ирүүлсэн судалгааны асуумжийг Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэст аргачлалын дагуу нэгтгэн дүгнэх болно.

  Судалгааны асуумжийг ЭНДЭЭС татаж авна уу.

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment