ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДАРГА, ЭРХЛЭГЧ НАРЫН АНХААРАЛД


“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийг баримтлан  2016 онд эм, эмнэлгийн хэрэгслийг худалдан авах тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж,  шалгарсан эм хангамжийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.

Мөн Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн  / 4,11,15,17,20,21/ 6 багц, Сумдын Эрүүл мэндийн төвүүдийн  /28,31,34 /3 багцуудад тус тус   үнийн  санал ирээгүй тул Монгол улсын “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 29-р зүйлийн 29.2 дахь заалт, “ТБОНӨХБАҮХАТ” хуулийн 34-р зүйлийн 34.1.1-дэх заалтыг үндэслэн дээрх багцуудад эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэгчтэй  шууд гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Иймд  тендерт шалгарсан эм, хангамжийн  байгууллагуудтай эрүүл мэндийн байгууллагууд хамтран ажиллах гэрээ байгуулан, гэрээний хэрэгжилт, эмийн чанар, аюулгүй байдалд  дотоодын хяналт таьж ажиллахыг зөвлөж байна.
Аймгийн нэгдсэн эмнэлгт:                                                                               Сумдын  ЭМТ:
1,2,3,5,7- р багц –“ Моносфарм трейд” ХХК                   25,30,36,38-р багц- “Моносфарм трейд” ХХК
6,8,10,18,19-р багц-“Мон-фа трейд” ХХК                      24, 26-р багц –“Монгол эм импекс концерн”ХХК
9,12-р багц -“Мөнхийн тун” ХХК                                        29, 32-р багц –“Мон-фа трейд” ХХК
14-р багцаар –“Нуган трейд” ХХК                                      27,35-р багц – “Мөнхийн тун” ХХК
13-р багцаар-“Монголфарм” ХХК                                      33-р багц –“Нахиа импекс”  ХХК
16,22,23-р багцаар –“Айвико итернешнл” ХХК             37-р багц –“Айвико интернешнл” ХХК
20-р багц – Тан - “Манбадацан”  ХХК                                28-р багц – “Монгол эм импекс концерн”ХХК
21-р багц – Шүд  -  “Альфа дент” ХХК                                 31-р багц –“ Монгол эм импекс концерн” ХХК
11-р багц-Аминдэм эрдэс бодис-“Нахиа импекс” ХХК          34-р багц –“Моносфарм трейд” ХХК
15-р багц- Зүү тариур- “Монос-фарм трейд” ХХК
17-р багц-Клиник оношлуур- “Пролайнс” ХХК

4-р багц-Антибиотик – “Мөнхийн тун” ХХК

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment