Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс


Ажиллах чиг үүрэг:
  • Эх хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийг бууруулан ажиллана.
  • Сувилахын тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулж, тусгай мэргэжилтнүүдийн мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлж, сувилахуйн үйл ажиллагаанд мэргэжлийн арга зүйгээр хангаж ажиллах
  • Улсын болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудаар үзүүлэх тусламж үйлчилгээний бодлогыг тодорхойлж, түншлэл болон хамтын ажиллагааг дэмжих замаар бодлого төлөвлөлтийн уялдаа холбоог сайжруулан ажиллана.
  • Сумдуудын хүн амд үйлчлэх явуулын амбулаторын үйлчилгээг зохион байгуулж, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчнийг эрт илрүүлэх арга боломжийг тодорхойлж үйл ажиллагааг зохион байгуулна.
  • Байгалийн гамшиг, нийтийг хамарсан өвчлөл, гэнэтийн аюул ослын үед үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг зохион байгуулна.

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment