"Эх барих, эмэгтэйчүүдийн олон талт тусламж" сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа.

"Эх барих олон талт тусламж үйлчилгээ" сургалтын лекцүүд


Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment