"Эрүүл хүүхэд" аяны үзлэгтэй холбоотой анхаарах мэдээлэл

"Эрүүл хүүхэд" аяны үзлэгтэй холбоотой иргэдийн гомдол мэдээлэл их ирж байгаа тул үзлэг хийж буй эмч нэр оношлогооны чанарт онцгой анхааран ажиллах шаардлагатай байна.

ТАТАХ

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment