Тайлан авах тухай

Сумдын Эрүүл мэндийн төвийн 2012 оны үйл ажиллагааны болон бусад тайлан мэдээг 2013 оны 01 сарын 04-ний өдрөөс 3 хоногийн хугацаанд Эрүүл мэндийн газрын статистик мэдээллийн албанд авна. Тайлан авахтай холбоотой Эрүүл мэндийн газрын даргын тушаал гарсан ба татаж авч тайлангаа бүрдүүлнэ үү


ЭДИЙН ЗАСАГ УДИРДЛАГА МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭЛТЭС

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment