Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга эрхлэгч нарт!!!!!

        Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 34 дүгээр тушаалд өөрчлөлт оруулах зорилгоор Эрүүл м эндийн байгууллагуудаас санал авч байгаа тул энэ талаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулж анхан шатны болон тайлангийн маягтыг боловсронгуй болгох саналаа 2013 оны 07 сарын 05-ны дотор Эдийн засаг удирдлага мэдээллийн хэлтэст ирүүлнэ үү.
Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment