Зайн сургалтын хуваарь

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс 2015 онд зохион байгуулагдах зайн сургалтын хуваарийг цахим хуудсанд байршууллаа.


Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment