Хөдөөгийн ядуурлыг бууруулах хөтөлбөрийн 2003-2010 оны үйл ажиллагааны төгсгөлийн тайлангийн хурал Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдлаа

Хөдөөгийн ядуурлыг бууруулах хөтөлбөр хэрэгжсэний 2003-2010 оны үйл ажиллагааны төгсгөлийн тайлангийн хурал 2010 оны 10 сарын 28-29-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. Хурлын үеэр Зөвлөх доктор Б.Биньеэ Хөдөөгийн ядуурлыг бууруулах хөтөлбөрийн зорилго, зорилт, хамрах хүрээ, хөтөлбөрт хамрагдсан аймгуудын нөхцөл байдал, Хөтөлбөрийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хүрээнд гүйцэтгэсэн гол ажил, үр дүн, хөтөлбөрт хамрагдсан аймгуудын нийгэм, эдийн засгийн зарим үзүүлэлтүүдийн талаар лекц танилцуулга хийлээ. Мөн энэ үеэр Хөдөөгийн ядуурлыг бууруулах хөтөлбөрийн санхүүжилт, ашиглалт, үр дүнгийн талаарх танилцуулга явуулсан байна.

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment