2011оны эхний хагас жилд МССангийн Эрүүл мэндийн төслөөс орон нутагт зохион байгуулагдсан сургалтын товч тайлан

  1.      Сургалтын код 18. Өрх сумын физик эмчилгээний эмч нарт зориулсан сургалт  2011 оны 01 сарын 24-26-ны хооронд  зохион байгуулагдсан. Сургалтанд  сумдын эмч,арга зүйч нийт 15 хүн оролцсон. Сургалтын ирц 100%. Сургалтанд оролцогчдоос сургалтын өмнөх мэдлэгийн түвшингийн дундаж үнэлгээ 42%-тай  байсан бол,сургалтын дараах мэдлэгийн түвшингийн дундаж үнэлгээ 66,60% ба мэдлэгийн өсөлт 25%иар нэмэгдсэн байна. Сургалтанд  оролцогчдын сэтгэл ханамж 4,6%, сургагч багшид  өгсөн  үнэлгээ 4,6% байна.
2.      Сургалтын код 34. НЭМ-ийн мэргэжилтэнгүүдэд зориулсан сургалт 2011 оны 02 сарын 07-11 ны хооронд зохион байгуулагдсан. Сургалтанд  ЭМГ-ын болон АНЭ-ийн хөтөлбөр хариуцан ажилладаг эмч мэргэжилтэнгүүд,сумын эмч нар нийт 15 хүн оролцсон. Сургалтын ирц 100%. Сургалтанд оролцогчдоос сургалтын өмнөх мэдлэгийн түвшингийн дундаж үнэлгээ 64%-тай  байсан бол,сургалтын дараах мэдлэгийн түвшингийн дундаж үнэлгээ 72% ба мэдлэгийн өсөлт 08%иар нэмэгдсэн байна. Сургалтанд  оролцогчдын сэтгэл ханамж 4,4%, сургагч багшид  өгсөн  үнэлгээ 4,9% байна.

3.      Сургалтын код 52. Албан байгууллагын хамт олны гишүүн мэргэжилтэнгүүдэд зориулсан сургалт 2011 оны 02 сарын 10 нд зохион байгуулагдсан. Сургалтанд  албан байгууллагуудын нийгмийн ажилтан, олон нийт хариуцсан  мэргэжилтэнгүүд нийт 20 хүн оролцсон. Сургалтын ирц 100%. Сургалтанд оролцогчдоос сургалтын өмнөх мэдлэгийн түвшингийн дундаж үнэлгээ 49 %-тай  байсан бол,сургалтын дараах мэдлэгийн түвшингийн дундаж үнэлгээ 78% ба мэдлэгийн өсөлт 29%иар нэмэгдсэн байна. Сургалтанд  оролцогчдын сэтгэл ханамж 4,3%, сургагч багшид  өгсөн  үнэлгээ 4,6% байна.
4.      Сургалтын код 53. Байгууллагын дарга эрхлэгч нарт зориулсан сургалт 2011 оны 02 сарын 11-12- ны хооронд зохион байгуулагдсан. Сургалтанд байгууллагын дарга эрхлэгч  нийт 19 хүн оролцсон. Сургалтын ирц 95%. Сургалтанд оролцогчдоос сургалтын өмнөх мэдлэгийн түвшингийн дундаж үнэлгээ 47,60%-тай  байсан бол,сургалтын дараах мэдлэгийн түвшингийн дундаж үнэлгээ 75% ба мэдлэгийн өсөлт 27,40%иар нэмэгдсэн байна. Сургалтанд  оролцогчдын сэтгэл ханамж 4,4%, сургагч багшид  өгсөн  үнэлгээ 4,6% байна.
5.      Сургалтын код 38. Сургуулийн эмч,сувилагч  нарт зориулсан сургалт 2011 оны 02 сарын 11-12- ны хооронд зохион байгуулагдсан. Сургалтанд сумдын болон аймгийн төвийн  эмч,эмнэлгийн мэргэжиллтэн   нийт 19 хүн оролцсон. Сургалтын ирц 95%. Сургалтанд оролцогчдоос сургалтын өмнөх мэдлэгийн түвшингийн дундаж үнэлгээ 45,0%-тай  байсан бол,сургалтын дараах мэдлэгийн түвшингийн дундаж үнэлгээ 80,0% ба мэдлэгийн өсөлт 35%иар нэмэгдсэн байна. Сургалтанд  оролцогчдын сэтгэл ханамж 4,5%, сургагч багшид  өгсөн  үнэлгээ 4,4% байна.
6.      Сургалтын код 42.Нийгмийн ажилтангуудад зориулсан сургалт 2011 оны 02 сарын 14-16- ны хооронд зохион байгуулагдсан. Сургалтанд сумдын нийгмийн ажилтангууд нийт 17 хүн оролцсон. Сургалтын ирц 100%. Сургалтанд оролцогчдоос сургалтын өмнөх мэдлэгийн түвшингийн дундаж үнэлгээ 36,80%-тай  байсан бол,сургалтын дараах мэдлэгийн түвшингийн дундаж үнэлгээ 60% ба мэдлэгийн өсөлт 23,20%иар нэмэгдсэн байна. Сургалтанд  оролцогчдын сэтгэл ханамж 4,4%, сургагч багшид  өгсөн  үнэлгээ 4,4% байна.
7.      Сургалтын код 44. Эрүүл мэндийн сайн дурын ажилтан нарт зориулсан сургалт 2011 оны 02 сарын 17-18-ны хооронд зохион байгуулагдсан. Сургалтанд 16 сумын Эрүүл мэндийн сайн дурын ажилтан   нийт 20 хүн оролцохоос 28 хүн хамрагдсан байна. Сургалтын ирц 140%. Сургалтанд оролцогчдоос сургалтын өмнөх мэдлэгийн түвшингийн дундаж үнэлгээ 30,5%-тай  байсан бол,сургалтын дараах мэдлэгийн түвшингийн дундаж үнэлгээ 60,8% ба мэдлэгийн өсөлт 30,3%иар нэмэгдсэн байна. Сургалтанд  оролцогчдын сэтгэл ханамж 4,5%, сургагч багшид  өгсөн  үнэлгээ 4,9% байна.
8.      Сургалтын код 14. Өрх сумын эмч  нарт зориулсан сургалт 2011 оны 02 сарын 21-03 сарын-03 ны хооронд зохион байгуулагдсан. Сургалтанд сумдын эмчлэгч эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн  нийт 20  хүн оролцсон. Сургалтын ирц 100%. Сургалтанд оролцогчдоос сургалтын өмнөх мэдлэгийн түвшингийн дундаж үнэлгээ 30,5%-тай  байсан бол,сургалтын дараах мэдлэгийн түвшингийн дундаж үнэлгээ 60,8% ба мэдлэгийн өсөлт 30,3%иар нэмэгдсэн байна. Сургалтанд  оролцогчдын сэтгэл ханамж 4,5%, сургагч багшид  өгсөн  үнэлгээ 4,9% байна.
9.      Сургалтын код 16. Өрх сумын эмч, сувилагч нарт зориулсан сургалт 2011 оны 03 сарын 04-05-ны хооронд зохион байгуулагдсан. Сургалтанд 16 сумын сувилагч,эмнэлгийн мэргэжилтэн  нийт 20 хүн оролцсон. Сургалтын ирц 100%. Сургалтанд оролцогчдоос сургалтын өмнөх мэдлэгийн түвшингийн дундаж үнэлгээ 32,17%-тай  байсан бол,сургалтын дараах мэдлэгийн түвшингийн дундаж үнэлгээ 90,78% ба мэдлэгийн өсөлт 58,61%иар нэмэгдсэн байна. Сургалтанд  оролцогчдын сэтгэл ханамж 4,4%, сургагч багшид  өгсөн  үнэлгээ 4,8% байна.
10.   Сургалтын код 51.Эрүүл мэндийн хичээл заадаг багш  нарт зориулсан сургалт 2011 оны 03 сарын 14-15- ны хооронд зохион байгуулагдсан. Сургалтанд сумдын сургуулиудын эрүүл мэндийн хичээл заадаг багш  нийт 16 хүн оролцсон. Сургалтын ирц 80%. Сургалтанд оролцогчдоос сургалтын өмнөх мэдлэгийн түвшингийн дундаж үнэлгээ 62,10%-тай  байсан бол,сургалтын дараах мэдлэгийн түвшингийн дундаж үнэлгээ 78,40% ба мэдлэгийн өсөлт 16,40%иар нэмэгдсэн байна. Сургалтанд  оролцогчдын сэтгэл ханамж 4,6%, сургагч багшид  өгсөн  үнэлгээ 4,9% байна.
11.   Сургалтын код 36.Эрүүл мэндийн хичээл заадаг багш  нарт зориулсан сургалт 2011 оны 03 сарын 14-15- ны хооронд зохион байгуулагдсан. Сургалтанд сумдын сургуулиудын эрүүл мэндийн хичээл заадаг багш  нийт 16 хүн оролцсон. Сургалтын ирц 80%. Сургалтанд оролцогчдоос сургалтын өмнөх мэдлэгийн түвшингийн дундаж үнэлгээ 62,10%-тай  байсан бол,сургалтын дараах мэдлэгийн түвшингийн дундаж үнэлгээ 78,40% ба мэдлэгийн өсөлт 16,40%иар нэмэгдсэн байна. Сургалтанд  оролцогчдын сэтгэл ханамж 4,6%, сургагч багшид  өгсөн  үнэлгээ 4,9% байна.
12.   Сургалтын код 36 Сумын эмнэлгийн эрхлэгч, чанарын менежер нарт  зориулсан”Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар” сэдэвт сургалт 2011 оны 03сарын 16-18- ны хооронд зохион байгуулагдсан. Сургалтанд сумдын хүн эмнэлгийн эрхлэгч,аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн  дарга,холбогдох мэргэжилтэн нийт 20 хүн оролцсон. Сургалтын ирц 100%. Сургалтанд оролцогчдоос сургалтын өмнөх мэдлэгийн түвшингийн дундаж үнэлгээ 36,10%-тай  байсан бол,сургалтын дараах мэдлэгийн түвшингийн дундаж үнэлгээ 78,50% ба мэдлэгийн өсөлт 42,4%иар нэмэгдсэн байна. Сургалтанд  оролцогчдын сэтгэл ханамж 4,3%, сургагч багшид  өгсөн  үнэлгээ 4,5% байна.
Ололттой тал:  Энэ удаагийн орон нутагт хийгдэж байгаа сургалтууд нь эмч эмнэлгийн мэргэжилтэнгүүдийн мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлсэн, иргэдийг өвчилсөн хойно нь биш өвчлөхөөс нь өмнө ХБӨвчний эрсдэлт хүчин зүйл,осол гэмтлээс  урьдчилан сэргийлэх,   зан үйлийг өөрчлөх  заавар зөвлөмж өгөх аргад сургасан байна. Сургалтанд  оролцогчдод  сүүлийн үеийн мэдээ мэдээлэл хүргэсэн маш их үр дүнтэй, сургагч багш нарын мэдлэг чадвар сайн байсан.  

Цаашид авах арга хэмжээ: 

ХБӨ осол гэмтлийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан эмч , эмнэлгийн мэргэжилтэн, нийгмийн ажилтангууд нь орон нутагтаа баг болон ХБӨ-нийг бууруулах иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэн ажиллах юм.                                                                                                    


Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment