Тусламж үйлчилгээний чанарын хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах тушаал шинэчлэгдэн гарлаа

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг- Эрүүл мэндийн газрын даргын 2012 оны 45-р тушаалыг татаж авахаар нийтэллээ. Уг тушаалд тусламж үйлчилгээний чанарын хөгжлийн хөтөлбөрийн загвар, боловсруулах аргачлалыг дэлгэрэнгүй тусгасан байна. Магадлан итгэмжлэгдсэн шийдвэр гарсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор дээрхи тушаалын дагуу "Тусламж үйлчилгээний чанарын хөгжлийн хөтөлбөр"-ийг боловсруулан аймгийн эрүүл мэндийн газарт хүргүүлэх шаардлагатай.


 БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР, 
ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ХЭЛТЭС


Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment