"Даатгуулагчид үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний хувьсах зардлыг даатгалын сангаас олгох хэмжээг тогтоох тухай" тушаал

"Даатгуулагчид үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний хувьсах зардлыг даатгалын сангаас олгох хэмжээг тогтоох тухай" Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайд, Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн сайдын хамтарсан 2011 оны 438/273/146  дугаар тушаалыг байршууллаа. ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ХЭЛТЭС


Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment