Эрүүл байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарын анхааралд

       Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны "Олон найрлагат бичил тэжээлийн бэлдмэлийн заавар журам батлах тухай" 100 дугаар тушаалын  хэрэгжилтийг эрчимжүүлэн,  уг тушаалын 6 дугаар хавсралтаар батлагдсан маягтын дагуу тайлан мэдээгээ гарган цаг хугацаанд нь ирүүлж байхыг мэдэгдье.

         Тушаалыг ЭНДЭЭС үзнэ үү.

Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment