Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарт

Эрүүл мэндийн салбарын суурь шинэчлэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдасны дагуу ЭМЯ-ны Бодлого, төлөвлөлтийн газраас дараах тушаалын төслүүдийг эцэслэн боловсруулж байна.
Иймд тушаалын төслүүдтэй танилцан, тушаалын төсөлд тусгах саналаа 2013 оны 8 дугаар сарын 20-ны дотор Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэст ирүүлнэ үү.

Үүнд:
1. "Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний журам", "Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний жагсаалт"-ыг батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал
2. "Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих тусламж үйлчилгээний оношийн хамааралтай бүлгийн жагсаалт, түүний өртгийн жин", "Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих тусламж үйлчилгээний төлбөрийн арга, зардлын хэмжээг тооцох журам"-ыг батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаалын төсөл

Дээрх тушаалын төслүүдийг ЭМЯ-ны www.moh.mn вэб сайтад байршуулсан болно.

Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс 

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment