Улсын болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарт

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2013 оны 28 дугаар тогтоолоор батлагдсан Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жагсаалт (эмийн нэр төрөл, хөнгөлөлтийн хувь, хэмжээ)-ыг хүргүүлж байна. Уг тогтоол 2013 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөх тул өөрийн байгууллагын албан хаагчдыг мэдээллээр ханган ажиллана уу.
          Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment