Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 2012 оны жилийн эцсийн байдлаар

Эрүүл мэндийн газарт ирсэн иргэдийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ


Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment