Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 2013 оны байдлаар

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээллийг "Бид ил тод мэдээлж байна" самбарт тогтмол байршуулдаг. Иргэдээс санал хүлээн авах нээлттэй утас 7034-2455-ыг тогтмол ажиллуулж, ирсэн гомдол хүсэлтийг холбогдох мэргэжилтнүүд   танилцуулан, шуурхай шийдвэрлэн ажиллаж байна.Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment