ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БОЛОН ЭМ ХАНГАМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДАРГА, ЭРХЛЭГЧ НАРЫН АНХААРАЛД!!!!

      Тусгай зөвшөөрөл авах болон сунгуулахад холбогдох хууль, дүрэм, журам, тогтоол, стандарт, ЭМС-ын тушаалуудыг судлан үзэж,  баримтлан "Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Эрүүл мэнийн чиглэлээр мэргэжилийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох комисс"-т хүсэлтээ  ирүүлэн үү. Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment