Төрийн санхүүжилтээр суралцах мэргэжилтнүүд Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 261 дугаар зүйлийн 1.3 дахь заалтыг хангаж сум дундын эмнэлэгт 3- аас доошгүй жил ажилласан байна /нийгмийн даатгалын дэвтэрийн хуулбараар баталгаажна/
Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайдийн хамтарсан “Журам батлах, зардлын жишиг тогтоох тухай” 2010 оны 287/191 дугаар тушаал, Эрүүл мэндийн сайдын 2011 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн “Эмнэлгийн мэргэжилтний давтан сургалтын журам, бүрэлдэхүүн батлах тухай” 28 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтын 6 дахь заалтын шаардлагыг хангасан байна.
1.Мэргэшүүлэх резидентийн сургалт
 
Мэргэшүүлэх резидентийн сургалтад суралцагчдыг 2011 оны 9 дүгээр сарын 05-20-нд бүртгэж 9 сарын 25, 26-нд элсэлтийн шалгалт авч сургалт эрхлэх байгууллагад хуваарилан суралцуулна.

Резидентийн сургалтанд элсэгчид тавих шалгуур, бүрдүүлэх материал

Шалгуур: Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 5 жилийн зөвшөөрлөөр 1-ээс доошгүй жил ажилласан байна./ Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлөөр баталгаажна/

Бүрдүүлэх материал:

1. Төрийн санхүүжилтээр суралцуулахыг хүссэн албан бичиг
2.Анагаах ухааны бакалаврын дипломын хуулбар / нотриатаар баталгаажсан/
3.Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбар / нотриатаар баталгаажсан/
4.Төрийн санхүүжилтээр суралцагчтай хийх дөрвөлсөн гэрээ 4% /очсон загварын дагуу/
5. Нийгмийн даатгалын дэвтэрийн хуулбар / нотриатаар баталгаажсан/
6.Иргэний үнэмлэх /эх хувиар/
ЗГХА-Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн ажилтны сургалт судалгаа, зөвшөөрлийн хэлтэс

Лавлах утас- 70128801, 70110891, 99186626