Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны чанарын албаны дүрэм батлах тухай 25-р тушаал

Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны чанарын албаны дүрэм батлах тухай 25-р тушаалыг мэдээллийн цахим хуудсанд байрлууллаа. Уг тушаалаар Эрүүл мэндийн сайдын 2007 оны 275, 2010 оны 225-р тушаалууд хүчингүй болсон байна.Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment