Аймгийн чанарын хяналтын салбар зөвлөл

Аймгийн засаг даргын 2012 оны А/27 тоот захирамжаар "Чанарын хяналтын салбар зөвлөл"-ийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн баталлаа.


Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment