ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД!!!!

Ýìíýëãèéí òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð, õ¿ðòýýìæèéã äýýøë¿¿ëýõ, ýì÷ ýìíýëãèéí ìýðãýæèëòíèé õàðèóöëàãà, õÿíàëò, ¸ñ ç¿éã ñàéæðóóëàõ çîðèëòûã ýð÷èìòýé õýðýãæ¿¿ëýõýä òàíàé áàéãóóëëàãàä íýí øààðäëàãàòàé áàéãàà òîíîã òºõººðºìæèéí æàãñààëòûã 2013 îíû 05 ñàðûí 06 íû äîòîð Ýäèéí çàñàã, óäèðäëàãà ìýäýýëëèéí õýëòýñò èð¿¿ëíý ¿¿.
           Нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн судалгааг Ambaa_5707@yahoo.com болон ezumheltes@gmail.com хаягаар ирүүлнэ үү.


Print Friendly and PDF

1 comment: