"Эрүүл мэндийн довтолгоо" арга хэмжээний орон нутгийн сургагч багш бэлтгэгдлээ


Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны “Эрүүл мэндийн сургалт, сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэх тухай” 127 дугаар тушаалыг орон нутагт эрчимжүүлэн, “Эрүүл мэндийн довтолгоо” арга хэмжээг мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллаж, дотоодын хяналт тавих ажлын хэсгийг Эрүүл мэндийг газрын А/14 тоот тушаалаар байгуулан, аймгийн нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй нийт сум, өрхийн Эрүүл мэндийн төвүүдтэй  хамтран ажиллах гэрээ байгуулан, 60%-ийн санхүүжилтийг олгож, “Эрүүл мэндийн довтолгоо” арга хэмжээний нээлтийг бүх сумдад амжилттай зохион байгууллаа.

Орон нутгийн сургагч багш бэлтгэх сургалтыг сум, өрхийн Эрүүл мэндийн төвүүдийн нийт 23 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг хамруулан, “Эрүүл мэндийн довтолгоо” арга хэмжээг орон нутагт хэрэгжүүлэх арга зүй, “Заавал хэвшүүлэх 21 дадал” сэдвийн хүрээнд зохион байгуулж, сургалт сурталчилгаанд ашиглагдах ном, СД, гарын авлагаар хангалаа.
Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment