2015 оны батлагдсан төсөв

2015 оны төсөв
            Булган
/Мян төг/
                         II.  НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДЇН
9,748,792.5
                            IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН
9,748,792.5
                               Бараа, їйлчилгээний зардал
5,254,243.8
                                  Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил
3,719,612.4
                                     Їндсэн цалин
3,225,305.4
                                     Унаа хоолны Хєнгєлєлт
157,421.0
                                     Урамшуулал
336,886.0
                                  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл
409,157.3
                                     Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
334,765.1
                                        Тэтгэврийн даатгал
260,372.9
                                        Тэтгэмжийн даатгал
29,756.8
                                        ЇОМШ євчний даатгал
37,196.2
                                        Ажилгїйдлийн даатгал
7,439.2
                                        Эрїїл мэндийн даатгал
74,392.2
                                  Бараа, їйлчилгээний бусад зардал
1,125,474.1
                                     Бичиг хэрэг
12,540.4
                                     Гэрэл, цахилгаан
63,356.1
                                     Тїлш, халаалт
507,059.8
                                     Тээвэр, шатахуун
71,203.2
                                     Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр
6,881.6
                                     Цэвэр, бохир ус
239,528.6
                                     Дотоод албан томилолт
12,356.6
                                     Ном, хэвлэл
386.8
                                     Эд хогшил худалдан авах
20,512.9
                                        Багаж, техник, хэрэгсэл
7,447.9
                                        Тавилга
1,274.4
                                        Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл
4,435.7
                                        Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, ахуйн эд зїйлс
7,354.9
                                     Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл
25,601.5
                                     Хоол, хїнс
116,548.9
                                     Урсгал засвар
7,301.6
                                        Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал
20,096.3
                                     Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний хєлс, тєлбєр хураамж
14,099.8
                                        Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж
14,099.8
                                        Бараа їйлчилгээний бусад зардал
8,000.0
                               Татаас ба уpсгал шилжїїлэг
4,494,548.7
                                  Засгийн газрын дотоод шилжїїлэг
3,781,227.6
                                     Тєсєв хоорондын урсгал шилжїїлэг
3,781,227.6
                                        Засгийн газрын дотоод шилжїїлэг
3,781,227.6
                                  Єрх гэрт олгох шилжїїлэг
713,321.1
                                     Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг
713,321.1
                                        Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал
713,321.1
                            ЗАPДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР :
9,748,792.5
                               Эpїїл мэндийн даатгалаас санхїїжих
1,228,416.3
                               Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих
51,666.5
                               Тєсвєєс санхїїжих
8,468,709.7
                            БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
4.0
                               Тєсвийн байгууллага
4.0
                            АЖИЛЛАГСАД БЇГД
339.0
                               Удирдах ажилтан
5.0
                               Гїйцэтгэх ажилтан
249.0
                               Їйлчлэх ажилтан
85.0
                  Бу .   Аймаг, хотын нэгдсэн эмнэлэг
3,936,896.2
                            II.  НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДЇН
3,936,896.2
                               IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН
3,936,896.2
                                  Бараа, їйлчилгээний зардал
3,926,065.2
                                     Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил
2,683,606.8
                                        Їндсэн цалин
2,267,809.8
                                        Унаа хоолны Хєнгєлєлт
142,175.0
                                        Урамшуулал
273,622.0
                                     Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл
295,196.7
                                        Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
241,524.6
                                           Тэтгэврийн даатгал
187,852.5
                                           Тэтгэмжийн даатгал
21,468.8
                                           ЇОМШ євчний даатгал
26,836.1
                                           Ажилгїйдлийн даатгал
5,367.2
                                           Эрїїл мэндийн даатгал
53,672.1
                                     Бараа, їйлчилгээний бусад зардал
947,261.7
                                        Бичиг хэрэг
7,706.5
                                        Гэрэл, цахилгаан
53,901.4
                                        Тїлш, халаалт
444,273.7
                                        Тээвэр, шатахуун
34,250.1
                                        Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр
4,771.4
                                        Цэвэр, бохир ус
234,657.0
                                        Дотоод албан томилолт
7,816.8
                                        Ном, хэвлэл
160.0
                                        Эд хогшил худалдан авах
10,476.6
                                           Багаж, техник, хэрэгсэл
3,718.9
                                           Тавилга
1,274.4
                                           Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл
1,062.0
                                           Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, ахуйн эд зїйлс
4,421.3
                                        Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл
18,636.0
                                        Хоол, хїнс
98,170.4
                                        Урсгал засвар
6,000.0
                                           Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал
18,096.3
                                        Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний хєлс, тєлбєр хураамж
8,345.5
                                           Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж
8,345.5
                                  Татаас ба уpсгал шилжїїлэг
10,831.0
                                     Єрх гэрт олгох шилжїїлэг
10,831.0
                                        Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг
10,831.0
                                           Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал
10,831.0
                               ЗАPДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР :
3,936,896.2
                                  Эpїїл мэндийн даатгалаас санхїїжих
1,185,916.3
                                  Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих
49,541.5
                                  Тєсвєєс санхїїжих
2,701,438.4
                               БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1.0
                                  Тєсвийн байгууллага
1.0
                               АЖИЛЛАГСАД БЇГД
234.0
                                  Удирдах ажилтан
1.0
                                  Гїйцэтгэх ажилтан
177.0
                                  Їйлчлэх ажилтан
56.0
                  Бу .   Эрїїл мэндийн тєв
1,125,895.1
                            II.  НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДЇН
1,125,895.1
                               IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН
1,125,895.1
                                  Бараа, їйлчилгээний зардал
424,701.0
                                     Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил
328,816.8
                                        Їндсэн цалин
294,103.8
                                        Унаа хоолны Хєнгєлєлт
15,246.0
                                        Урамшуулал
19,467.0
                                     Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл
36,169.8
                                        Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
29,593.5
                                           Тэтгэврийн даатгал
23,017.2
                                           Тэтгэмжийн даатгал
2,630.5
                                           ЇОМШ євчний даатгал
3,288.2
                                           Ажилгїйдлийн даатгал
657.6
                                           Эрїїл мэндийн даатгал
6,576.3
                                     Бараа, їйлчилгээний бусад зардал
59,714.4
                                        Бичиг хэрэг
3,724.6
                                        Гэрэл, цахилгаан
1,712.7
                                        Тїлш, халаалт
24,339.3
                                        Тээвэр, шатахуун
12,201.6
                                        Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр
1,625.0
                                        Цэвэр, бохир ус
1,534.8
                                        Дотоод албан томилолт
3,068.0
                                        Ном, хэвлэл
162.0
                                        Эд хогшил худалдан авах
6,307.3
                                           Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл
3,373.7
                                           Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, ахуйн эд зїйлс
2,933.6
                                        Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл
965.0
                                        Урсгал засвар
501.6
                                           Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал
1,000.0
                                        Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний хєлс, тєлбєр хураамж
2,572.5
                                           Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж
2,572.5
                                  Татаас ба уpсгал шилжїїлэг
701,194.1
                                     Єрх гэрт олгох шилжїїлэг
701,194.1
                                        Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг
701,194.1
                                           Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал
701,194.1
                               ЗАPДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР :
1,125,895.1
                                  Тєсвєєс санхїїжих
1,125,895.1
                               БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1.0
                                  Тєсвийн байгууллага
1.0
                               АЖИЛЛАГСАД БЇГД
33.0
                                  Удирдах ажилтан
3.0
                                  Гїйцэтгэх ажилтан
28.0
                                  Їйлчлэх ажилтан
2.0
                  Бу .   Эрїїл мэндийн анхан шатны тусламж їйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжїїлэг
3,781,227.6
                            II.  НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДЇН
3,781,227.6
                               IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН
3,781,227.6
                                  Татаас ба уpсгал шилжїїлэг
3,781,227.6
                                     Засгийн газрын дотоод шилжїїлэг
3,781,227.6
                                        Тєсєв хоорондын урсгал шилжїїлэг
3,781,227.6
                                           Засгийн газрын дотоод шилжїїлэг
3,781,227.6
                               ЗАPДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР :
3,781,227.6
                                  Тєсвєєс санхїїжих
3,781,227.6
                  Бу .   Сум дундын эмнэлэг (Бу. Хишиг-Єндєр)
414,202.6
                            II.  НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДЇН
414,202.6
                               IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН
414,202.6
                                  Бараа, їйлчилгээний зардал
413,608.6
                                     Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил
323,608.6
                                        Їндсэн цалин
302,028.3
                                        Урамшуулал
21,580.3
                                     Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл
35,597.0
                                        Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
29,124.8
                                           Тэтгэврийн даатгал
22,652.6
                                           Тэтгэмжийн даатгал
2,588.9
                                           ЇОМШ євчний даатгал
3,236.1
                                           Ажилгїйдлийн даатгал
647.2
                                           Эрїїл мэндийн даатгал
6,472.2
                                     Бараа, їйлчилгээний бусад зардал
54,403.0
                                        Бичиг хэрэг
557.7
                                        Гэрэл, цахилгаан
3,972.1
                                        Тїлш, халаалт
17,728.2
                                        Тээвэр, шатахуун
11,086.1
                                        Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр
239.0
                                        Цэвэр, бохир ус
1,522.4
                                        Дотоод албан томилолт
736.4
                                        Ном, хэвлэл
32.4
                                        Эд хогшил худалдан авах
723.7
                                           Багаж, техник, хэрэгсэл
723.7
                                        Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл
2,206.4
                                        Хоол, хїнс
9,024.5
                                        Урсгал засвар
400.0
                                           Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал
499.7
                                        Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний хєлс, тєлбєр хураамж
1,674.4
                                           Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж
1,674.4
                                           Бараа їйлчилгээний бусад зардал
4,000.0
                                  Татаас ба уpсгал шилжїїлэг
594.0
                                     Єрх гэрт олгох шилжїїлэг
594.0
                                        Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг
594.0
                                           Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал
594.0
                               ЗАPДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР :
414,202.6
                                  Эpїїл мэндийн даатгалаас санхїїжих
15,000.0
                                  Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих
750.0
                                  Тєсвєєс санхїїжих
398,452.6
                               БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1.0
                                  Тєсвийн байгууллага
1.0
                               АЖИЛЛАГСАД БЇГД
33.0
                                  Удирдах ажилтан
1.0
                                  Гїйцэтгэх ажилтан
20.0
                                  Їйлчлэх ажилтан
12.0
                  Бу .   Сум дундын эмнэлэг (Бу. Хутаг-Єндєр)
490,571.0
                            II.  НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДЇН
490,571.0
                               IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН
490,571.0
                                  Бараа, їйлчилгээний зардал
489,869.0
                                     Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил
383,580.2
                                        Їндсэн цалин
361,363.5
                                        Урамшуулал
22,216.7
                                     Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл
42,193.8
                                        Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
34,522.2
                                           Тэтгэврийн даатгал
26,850.6
                                           Тэтгэмжийн даатгал
3,068.6
                                           ЇОМШ євчний даатгал
3,835.8
                                           Ажилгїйдлийн даатгал
767.2
                                           Эрїїл мэндийн даатгал
7,671.6
                                     Бараа, їйлчилгээний бусад зардал
64,095.0
                                        Бичиг хэрэг
551.6
                                        Гэрэл, цахилгаан
3,769.9
                                        Тїлш, халаалт
20,718.6
                                        Тээвэр, шатахуун
13,665.4
                                        Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр
246.2
                                        Цэвэр, бохир ус
1,814.4
                                        Дотоод албан томилолт
735.4
                                        Ном, хэвлэл
32.4
                                        Эд хогшил худалдан авах
3,005.3
                                           Багаж, техник, хэрэгсэл
3,005.3
                                        Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл
3,794.1
                                        Хоол, хїнс
9,354.0
                                        Урсгал засвар
400.0
                                           Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал
500.3
                                        Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний хєлс, тєлбєр хураамж
1,507.4
                                           Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж
1,507.4
                                           Бараа їйлчилгээний бусад зардал
4,000.0
                                  Татаас ба уpсгал шилжїїлэг
702.0
                                     Єрх гэрт олгох шилжїїлэг
702.0
                                        Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг
702.0
                                           Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал
702.0
                               ЗАPДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР :
490,571.0
                                  Эpїїл мэндийн даатгалаас санхүүжих
27,500.0
                                  Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих
1,375.0
                                  Тєсвєєс санхүүжих
461,696.0
                               БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1.0
                                  Тєсвийн байгууллага
1.0
                               АЖИЛЛАГСАД БҮГД
39.0
                                  Гїйцэтгэх ажилтан
24.0
                                  Їйлчлэх ажилтан
15.0

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment