ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОН ЭМ ХАНГАМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДАРГА, ЭРХЛЭГЧ НАРТ

       Эрүүл мэндийн сайдын 2016 оны "Жагсаалтанд өөрчлөлт оруулах тухай"А/28 дугаар, "Журамд өөрчлөлт оруулах тухай"А/184 дүгээр тушаалуудыг хэрэгжүүлэн ажиллахыг зөвлөж байна.
Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment